• " Doet dan God den mens onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist, wat hij niet doen kan? Neen Hij ; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen ; " H.C. Zondag 4
  • " Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid najaagt, gij, die den HEERE zoekt! aanschouwt den rotssteen, waaruit gijlieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs, " Jesaja 51 : 1 t/m 6

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

15 okt2017 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Markus 5: 21 – 34
Kernstekst: vers 34
Thema: Alleen door het geloof
1. Ongeneeslijk ziek               2. Bij Hem alleen        3. Tevoorschijn geroepen

Vragen:
1. (Voor de kinderen): Vul de ontbrekende woorden in (Markus 5: 27, 28 en 34)

Deze van ____________ horende, kwam onder de schare van achteren en raakte ______    ________ aan. Want zij zeide: Indien ik maar _____  _______________ mag aanraken, zal ik __________ worden.
En ______ zeide tot ________: Dochter, uw _________  heeft u _________ Ga heen in _______  en zijt __________ van deze uw kwaal.

2. In Jesaja 57: 10 staat: ‘Gij zijt vermoeid door uw grote reis, maar gij zeg niet: Het is buiten hoop. Gij hebt het leven uwer hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek.’
     a. Waarin ziet u/zie je een overeenkomst met deze geschiedenis?
     b. En waarin een verschil?

3.  a. Welke aansporing zit er in deze geschiedenis?
     b. Is deze aansporing voor u/jou nodig? Waarom?

4. Noem een aantal redenen waarom deze vrouw naar voren werd geroepen.

Om verder over na te denken van Calvijn:

Wees welgemoed, dochter (zo staat het in Luk. 8: 48).

Deze woorden stellen de zwakheid van haar geloof in het licht. Want indien deze niet zondig was, had Christus haar geen berisping gegeven, door haar te vermanen om welgemoed te zijn.
Tegelijk echter prijst hij haar geloof. Hoewel zij door de leiding van de Geest en met een oprechte vrome ijver Christus zocht, merken we hier dat zij toch wankelmoedig was en daarom versterking nodig had. Zo zien wij dat het geloof, indien het voor God aangenaam zal zijn, vergeving nodig heeft en dat het ook steeds telkens ondersteund moet worden, wil het in sterkte toenemen.
Ook mogen wij een vergelijking maken tussen de gezondheid van het lichaam en de zaligheid van de ziel. Christus schrijft de genezing van het lichaam toe aan haar geloof. Precies zo is het ook zeker dat wij door het geloof de vergeving van onze zonden, die ons met God verzoent, verkrijgen.

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: