• " En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal. " Markus 5 : 34
  • " Wat is uw enige troost, biede in het leven en sterven? " H.C. Zondag 1 : 1

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

22 okt2017 09:30

Ds. A. Kos

Schriftlezing: Markus 5: 21 – 43      Kernstekst: vers 36

Thema: Alleen door het geloof (2)
1. Beproefd   2. Geloof alleen   3. Overwinnaar

Vragen:
1. (Voor de kinderen): Jaïrus moest geloven. Terwijl alles verkeerd lijkt te gaan. Hoe is dat mogelijk?

2. In ‘Onder de Vijgenboom’ nam ik een stukje van Luther op dat ook hieronder staat. 
a. Hoe zie(t) u/je terug wat Luther schrijft in dit Bijbelgedeelte?
b. Herken(t) u/jij dit ‘vastlopen’ in uw eigen leven?
c. Waarom doet de Heere dat?

3. De geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw betekent voor Jaïrus een vertraging en dus een beproeving. Toch zit er een aansporing en bemoediging in voor Jaïrus. Welke? 

4. Waarom verbiedt Jezus over dit wonder te spreken?

Om verder over na te denken van Luther:
Toen God Zijn Zoon Koning wilde maken, begon Hij met grote wonderen en krachten. Maar toen het heerlijkste zou komen, liet Hij hem aan het kruis sterven als een booswicht voor wie geen hoop meer is. Toch maakte Hij het zo dat Christus, toen heel het menselijk denken het vertrouwen in Hem had verloren, weer verscheen en voor eeuwig Koning werd. Zo heeft Hij gedaan bij de kinderen van Israël. Toen zij van alle kanten door de dood waren omgeven en er voor hen geen hulp of uitkomst was, heeft Hij de zee gekliefd, opdat zij er droogvoets door zouden gaan. Zo gaat het ook met ons. Als wij Hem aanroepen om van de dood gered te worden, brengt Hij ons er eerst in. Dat doet Hij om het verstand te beschamen, dat niet wil gelóven, maar het hoe, waar en wanneer wil weten. Dat doet Hij opdat er ruimte komt voor het geloof en God kan werken. Gods werken zijn niet als de werken van mensen, ze gaan er dwars tegenin. Het is als volgt: wil er iets opkomen, dan moet het eerst ondergaan. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie: