• " Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden
    "
    H.C. Zondag 5 v/a 12 en 13
  • " Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis " Kolossenzen 4 : 12 en 13a

Meer over Kerkdiensten

morgendienst

Dienst

14 jan2018 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Kolossenzen 4: 7 - 13    Tekst: vers 12, 13
Thema: Dienstknecht van Christus
1. Zijn strijd 
2. Zijn verlangen 
 
Vragen:
1. (Voor de kinderen): Waarom is het belangrijk om voor elkaar te bidden?
    Voor wie bid jij?
2. Paulus schrijft van Epafras dat hij strijdt in de gebeden. Waarom spreekt Paulus over strijden. Wat heeft dat te zeggen voor ambtsdragers, leidinggevenden, ouders, ieder christen? 
3. Paulus zegt ook iets over de inhoud van het gebed van Epafras:
a. Wat is de inhoud van Epafras’ gebed en waarom? 
b. Welke plaats heeft zijn verlangen in uw gebeden?

Om verder over na te denken

J.C. Ryle over het gebed (in Christen-zijn in het dagelijks leven): 
Verder wil ik wijzen op het belang van voorbede in ons bidden. Van nature zijn we allemaal zelfzuchtig. Zelfs als we bekeerd zijn, houden we maar al te gemakkelijk aan ons egoïsme vast. We hebben de neiging om alleen maar aan onze eigen ziel te denken, onze eigen geestelijke problemen, onze eigen geestelijke groei. Waarbij we anderen helemaal vergeten. 
Voor die neiging moeten we op onze hoede zijn. We moeten ons ertegen verzetten. 
- We moeten ernaar streven ook aan anderen te denken. 
- We moeten onszelf opwekken om niet alleen onszelf, maar ook anderen voor de troon van de genade te brengen. 
- We moeten ernaar streven de hele wereld op ons hart te dragen: de heidenen, de Joden, de Rooms-Katholieken, het lichaam van de ware gelovigen, de protestantse kerken, het land waarin we wonen, het gezin waarin we leven, de vrienden en relaties die we hebben. 
Voor eenieder en voor die allen moeten wij bidden. Dat is de hoogste vorm van liefdadigheid. Hij die voor mij bidt, houdt het meest van mij. 
- We doen dat voor de gezondheid van onze ziel. Onze genegenheid neemt daardoor toe en ons hart wordt erdoor verruimd. 
- We doen dat voor het welzijn van de Kerk. De raderen van de machine om het Evangelie uit te dragen worden door het gebed gesmeerd. Zij dienen de zaak des Heeren evenzeer als Mozes, die op de berg voor het volk bad en als Jozua, die in de hitte van de strijd vocht. 
Als we bidden voor anderen, lijken we op Christus. Als hun Hogepriester draagt Hij de namen van Zijn volk op Zijn borst en schouders voor de Vader. O, wat een voorrecht om op Jezus te mogen lijken! Op die manier helpen we predikanten in hun bediening. Als ik een gemeente zou mogen kiezen, geef mij dan een gemeente, die bidt. 
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: