• " Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt " 2 Timothëus 2 : 8a
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe " Johannes 3 : 16

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

11 feb2018 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Mattheüs 26: 1 - 5  Tekst: Mattheüs 26: 2 (en 5)
 
Thema en punten
Toch wel… óp het feest    1. Lam van God 2. Vijandig verzet 3. Troostvol begin
 
Vragen:
1. (voor de kinderen) Vul in:
                                             Wat zeggen de Joodse leiders? Wat wil de Heere? 
a. Moet Jezus sterven?
b. Zie a. Waarom?
c. Wel of niet op het feest?
d. Waarom wel of niet op het feest?
2. Deze geschiedenis is een voorbeeld van Spreuken 16: 9: ‘Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE stiert [= bestuurt of leidt] zijn gang.’ Wat zegt dat ons vandaag als het ons eigen ‘overdenken’ aangaat?
3. Zij wilden de Heere Jezus doden, omdat Hij hen de waarheid zei. Wat was die waarheid voor hen? En voor ons?
4. Waaruit blijkt dat Jezus toch de regie heeft? Waarom is deze tekst een troostvol begin? 
 

Om over na te denken (van ds. I. Kievit):

Wij weten maar ten dele hoe snood [boosaardig/zondig] wij zijn, hoe vijandig en afkerig van de God van het leven. Als onze zelfkennis en Godskennis toeneemt, 
- staan wij steeds meer verwonderd, dat de Heere naar zulk een boosaardig/zondig schepsel omzag, 
- beseffen wij steeds dieper, hoewel nooit ten volle, waarvan wij verlost zijn en worden verlost, door Hem die Zijn ziel gaf tot een rantsoen voor velen. 
Wee de mens die twist met Zijn Maker. Hoe vruchteloos zal de opstand zijn. Ook de opstand van u, die gewaarschuwd wordt keer op keer, maar Hem niet hebt gewild. Zij konden niet hebben dat hun trotse zetels werden omgekeerd, dat zij werden gezet bij hoeren en tollenaren (dus: evengoed zondaar waren als wie ook maar). 
Is de leer van vrije genade ook vandaag niet verdacht en veracht bij veel voorgangers van het volk? Men spreekt over leven en liefde en kende nooit zijn dood en vijandschap. Kennen wij die wel? Is ons hart omgekeerd door genade? (…) 
Zij vragen: wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen! Wat zullen wij doen? 
- Wat u doen moet? Uw wapens afleggen, uw snood (boos/zondig) handelen staken, Hem te voet vallen en leren slaan op de borst met de tollenaar (= teken van berouw).
- Wat u doen moet? Niet langer van Hem wegvluchten, maar met de zondares Zijn gezegende voeten zalven en kussen!
- Wat u doen moet? De eed van trouw vernieuwen! U kiest mijn hart in ramp en smart voor eeuwig tot Zijn Koning. 
- Wat u doen moet? Uitgaan op de wegen en in de heggen en voor Hem nodigen tot de maaltijd van het evangelie! 
- Wat u doen moet? Is dat nog een vraag voor u? Het antwoord is gegeven: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. 
Dan weet u: het is gedaan! Gedaan in Zijn lijden en in Zijn daden door Hem, Die zij zoeken om te doden.
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: