• " Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt " 2 Timothëus 2 : 8a
  • " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe " Johannes 3 : 16

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst, Bed. Heilig Avondmaal

Dienst

25 feb2018 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Mattheüs 26: 57 - 68    Tekst: Mattheüs 26: 65, 66
 
Thema: Hij is schuldig?!
 
Vragen:
1. (Voor de kinderen): Lees het lied hieronder. 
a. Wat hebben de onderstreepte woorden in de eerste twee verzen met 
    i. de tekst 
    ii. het Heilig Avondmaal 
    te maken?
b. Zie je in alle verzen nog (meer) zulke woorden staan?
2. Kajafas wilde wel een messias, maar niet Deze. Waarom niet? Waarom is ongeloof zo’n grote zonde?
3. Wat zegt ons het feit dat de hogepriester zijn kleding scheurt?
4. Het avondmaalsformulier zegt: ‘Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God vrijgesproken zouden worden.’ Denk hierover na/spreek erover en schrijf op wat voor gedachten dit bij u/jou naar boven brengt. 
 

Om verder over na te denken: 

1
Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
verdienen niet mijn zonden
die striemen en die wonden?
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!
 
2
Niet Gij, neen ik moest sterven
en 's Vaders liefde derven
in eindeloze pijn!
Toen sloegt G' op mij uw ogen
in godd'lijk mededogen,
en wildet mijn Verlosser zijn.
 
3
Gun, dat 'k U dankbaar nader,
o Midd'laar bij de Vader.
Wat is uw liefde groot!
Gij wildet mij hergeven
het eeuwig, hemels leven,
en stierf daartoe die wrede dood.
 
4
O Godslam, nooit volprezen,
leer mij de zonde vrezen,
waarvoor Gij stierft aan 't kruis!
Deel mij uw zaal'ge vrede,
ja, deel m' uw hemel mede
en leid mij eens in 't Vaderhuis.
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: