• " Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. " Exodus 27: 9
  • " Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. " Jesaja 43: 25

Meer over Agenda

Zingen na de dienst

“Alles wat adem heeft, love de HEERE” Iedereen wordt uitgenodigd om zondag 17 juni, na de middagdienst, weer een uurtje te zingen.

17 jun2018

Eerst is er koffie, thee en fris met iets lekkers erbij, daarna zingen we psalmen en geestelijke liederen met elkaar. Als u iets voor bij de koffie meebrengt (aanbevolen!) kunt u dit in de keuken afgeven. Jong en oud(er) van harte welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: