• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Gemeenteleven

Zondagschool "Benjamin"

Beste jongens en meiden,

Heb je weleens van onze zondagsschool gehoord? Deze wordt (bijna) elke zondagmiddag gehouden in onze kerk.

Wat doen wij tijdens het zondagsschooluur?

Bijna iedere zondag tussen 14:00 en 15:00 uur ontmoeten wij zo'n 75 kinderen in de zalen van onze kerk. De kinderen zijn, afhankelijk van hun leeftijd, verdeeld over de groepen onder-, midden- en bovenbouw.Tijdens het zondagsschooluur wordt er uit de Bijbel gelezen, gezongen, geluisterd naar een Bijbelverhaal en nagepraat. Het zijn gouden uurtjes waarin we soms de mooiste gesprekken hebben.Van tevoren of tussendoor wordt de aangeleerde psalm en/of tekst 

Waarom een Psalmvers en/of Bijbeltekst aanleren?

Uw kind krijgt een jaarrooster. In dit rooster staat voor elke week een Psalmvers en Bijbeltekst vermeld dat aansluit bij de Bijbelvertelling van de betreffende Ons doel is dat de kinderen kennis hebben/krijgen van Gods Woord en daar horen ook de psalmen en Bijbelteksten De kinderen uit de 1e groep krijgen elke week een plaatje als beloning, die ze in een platenalbum kunnen plakken behorend bij het De kinderen uit groep 2 en 3 kunnen per keer punten verdienen. Bij iedere 50-tal punten, krijgen ze een We weten dat het voor een aantal kinderen met leerproblemen o.i.d. erg lastig is een Psalmvers  te leren. Graag houden we daar ook rekening mee. U kunt dit aangeven bij de juf of meester van uw Elk jaar krijgt uw kind rond zijn of haar verjaardag een briefje mee naar huis, waarop staat dat ze iets mogen leren, zoals ‘het onze Vader’, de Tien geboden of de avondzang, etc. Hier krijgen ze een aantal weken de tijd voor. Als beloning krijgen ze een 

 

Vakanties

In de vakanties wordt er meestal geen zondagsschool We gaan tijdens de zomerperiode door tot de op één na laatste week en starten dan vaak weer de tweede zondag na de zomervakantie (zie site van de kerk Op de feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er ook zondagsschool gehouden. We hopen dit seizoen het Kerst- en Paasfeest met alle kinderen gezamenlijk te vieren in de kerkzaal. 

 

Indeling leidinggevenden per groep en bestuursleden

Groep 1 (kinderen uit groep 1, 2 en 3 )

-Mattanja Bakker -Daniëlle Jongejan -Adrie Rottier -Mariëlle in ’t Veld -Debora van Wezel-Tessa Melissant

Groep 2 (kinderen uit groep 4, 5 en 6 )-Leanna Mackloet -Joanne Nap -Aron van Wezel-Tonny van Wezel-Gerda van Wezel

Groep 3 (kinderen uit groep 7 en 8) -Cees Blokland -Dirk van dam -Pieter Kieviet -Marco in ’t Veld -Laurens Blonk-John Blonk

 

Bestuursleden

-Marco in ‘t Veld, voorzitter
-Adrie Rottier, bibliothecaris
-John Blonk, penningmeester
-Gerda van Wezel, secretaresse
-Dirk van Dam, algemeen bestuurslid/kerkenraadslid
-Daniëlle Jongejan, algemeen bestuurslid
-Tonny van Wezel, algemeen bestuurslid

 

Doorstromen naar de volgende groep

Na elke zomervakantie stromen de oudste kinderen uit groep 1 door naar groep 2.De oudste kinderen van groep 2 stromen na de kerst door naar de volgende groep.In groep 3 hebben de oudsten dan inmiddels tijdens de kerstfeestviering afscheid genomen van de zondagsschool.

Informatie/opmerkingen/vragen?Op de site van de kerk staat ook informatie vermeld over de zondagsschool. Bovendien staat daar in de agenda vermeld of er zondagsschool is of niet.Regelmatig houden we u op de hoogte via het kerkblad.U kunt met vragen/opmerkingen e.d. terecht bij Gerda van Wezel, telefoonnummer 485900(na 18.00 uur) of via gpmvanwezel@hetnet.nl.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit