• " Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. " Exodus 27: 9
  • " Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. " Jesaja 43: 25

Lidmatenkring

Met ingang van het nieuwe winterseizoen 2017-2018 starten we een lidmatenkring, een nieuwe naam voor de vervolgcatechese. De kring is bedoeld voor hen die onlangs of eerder Geloofsbelijdenis aflegden en zich nader willen verdiepen in de rijkdom vanuit het Woord van God. De bedoeling is om aan de hand van een Bijbels thema of Bijbelboek interactief deel te nemen aan deze kring. Onze pastoraal medewerker, kand. M. Diepeveen, is bereid gevonden deze kring te gaan leiden. Alle lidmaten, van alle leeftijden, zijn hartelijk welkom! De avonden beginnen met koffie én om 19.30 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: