• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Kerkdiensten

Efeze 1: 15 t/m 19

09:00 uur, Dienst

Ds. G.K. Terreehorst

download 11.7MB
24 feb2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit