• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Kerkdiensten

H.C. Zondag 19 v/a 52

16:30 uur, Dienst

Ds. A. Kos

download 12.2MB
17 nov2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit