• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Kerkdiensten

Lukas 2: 33 t/m 35

09:30 uur, Ochtenddienst

Student E. Verhelst

download 12.0MB
13 jan2019
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit