• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Kerkdiensten

Galaten 4: 4 en 5, 1e Kerstdag

17:00 uur, Avonddienst

Ds. A. Kos

download 11.2MB
25 dec2018
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit