• " Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn. " Exodus 27: 9
  • " Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet. " Jesaja 43: 25

Meer over Kerkdiensten

Mattheüs 26 : 1 en 5

09:30 uur, Doopdienst

Ds. A. Kos

download 13.6MB
11 feb2018
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: