• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Nieuws

Nieuwe privacywetgeving

Het Kruispunt en Onder de Vijgenboom zijn niet meer online te raadplegen. Dit heeft te maken met nieuwe privacywetgeving.

In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Als kerkenraad en kerkvoogdij hechten wij eraan dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Op dit moment wordt hard gewerkt om aan de richtlijnen vanuit de nieuwe wetgeving te voldoen. Vooruitlopend hierop zijn alvast een aantal maatregelen genomen om persoonlijke informatie te beschermen:

  • Kruispunt niet online beschikbaar
  • Onder de Vijgenboom niet online beschikbaar
  • Persoonlijke informatie wordt verwijderd uit diensten die terug te luisteren zijn via onze website

 

Momenteel wordt onderzocht of het Het Kruispunt en Onder de Vijgenboom in de nabije toekomst weer beschikbaar kunnen komen in een afgeschermde omgeving (alleen toegankelijk voor leden).

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: