• " HEERE! als ik Uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd; Uw werk, o HEERE! behoud dat in het leven in het midden der jaren, maak het bekend in het midden der jaren; in den toorn gedenk des ontfermens. " Habakuk 3: 2
 • " Zo zeide Israel tot Jozef: Weiden uw broeders niet bij Sichem? Kom, dat ik u tot hen zende. En hij zeide tot hem: Zie, hier ben ik! " Genesis 37: 13

Meer over Wie zijn wij?

Corona en de kerk

Om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan zijn er protocollen opgesteld. Deze protocollen zijn voor onze gemeente leidend. Immers, juist wij als christelijke gemeente hebben onze verantwoordelijkheid en dienen een voorbeeld te zijn. Dit geeft beperkingen en ongewone situaties. Wij vertrouwen erop dat u hier volledig begrip voor heeft. Soms zullen maatregelen afwijken van hetgeen in andere gemeenten is geregeld.

De corona-maatregelen voor onze gemeente worden vastgesteld door het corona-team, bestaande uit een afvaardiging van kerkenraad en kerkvoogdij, te weten: C.J. van Dam (voorzitter), ds. A. Kos, S.L. Visser en R. Rodenburg.

Corona instructie video

Corona protocol

bijgewerkt 17-10-2020

Wat geldt voor onze gemeente:

 1. We handelen in lijn met het landelijk protocol zoals dit is aangereikt door het Kerkelijk Bureau.
 2. Het aantal personen in de kerkdienst wordt afgestemd op de adviezen vanuit de overheid en de landelijke kerk in relatie tot de capaciteit van het kerkgebouw met inachtneming van de geldende afstandsregels. Op dit moment is in de kerkdiensten het maximum aantal bezoekers per dienst dertig personen waarbij kinderen tot en met twaalf jaar en betrokkenen bij de dienst niet meegerekend worden.
 3. Er worden in de kerk geen bijeenkomsten gehouden voor personen boven de achttien jaar. Jeugdwerk en catechisatie onder de achttien jaar gaat wel door. Ook de kerkbibliotheek blijft geopend.
 4. Overeenkomstig de RIVM richtlijnen adviseren wij dringend dat kwetsbare en risicovolle groepen (zoals 70 plussers) de diensten niet bijwonen.
 5. Gezondheidscheck: alleen personen waarvoor onderstaande NIET van toepassing is kunnen de kerkdiensten en andere bijeenkomsten in ons kerkgebouw bezoeken:
  1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?
   1. Hoesten
   2. Verkoudheidsklachten
   3. Verhoging of koorts
   4. Benauwdheidsklachten
   5. Reuk en/of smaakverlies
  2. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
  4. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld of omdat u terug bent gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
 6. Indien u aanwezig wilt zijn bij (een van) de kerkdiensten dient u zich op te geven via de website: https://www.hhgmiddelharnis.nl/aanmelden. U dient naam, adres, e-mailadres, aantal personen op het formulier in te vullen. Vooraf zal op deze wijze geïnventariseerd worden wie aanwezig wil zijn. Vanuit deze lijst worden geautomatiseerd uitnodigingen verzonden. Als u geen internet heeft dan kunt u zich eventueel ook telefonisch aanmelden bij mevr. E.M. Lodder via telefoon 0187-478260 of 06-38429202.
 7. Alleen personen die een uitnodiging hebben ontvangen en deze hebben bevestigd kunnen de kerkdienst bezoeken.
 8. Bij de ingang van de kerk zijn desinfecterende middelen aanwezig; deze dienen te worden gebruikt door alle bezoekers. Bij het in- en uitgaan van de kerk dragen personen vanaf 13 jaar een mondkapje.
 9. Jassen, bijbels etc. dienen te worden meegenomen naar de zitplaats; uitsluitend eigen bijbels mogen worden gebruikt.
 10. Er wordt een verplichte looproute uitgezet; in de kerkzaal wordt u een plaats aangewezen. Het is dus niet mogelijk om op een zelfgekozen plaats te gaan zitten.
 11. In de kerk kunnen bewoners van hetzelfde adres bij elkaar zitten; verder wordt de 1,5 meter afstand strak toegepast.
 12. Tijdens de kerkdiensten, en andere bijeenkomsten in ons kerkgebouw, zingen we niet, met uitzondering van enkele voorzangers. 
 13. Tijdens de dienst zal extra worden geventileerd. Deuren en ventilatieluiken staan zo veel als mogelijk open.
 14. Er zal in de dienst niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang is een deurcollecte.
 15. Er is kinderoppas in de ochtenddienst, voor protocol, zie hieronder.
 16. Toiletbezoek moet zoveel als mogelijk worden beperkt. Dit mede in verband met de verplichte eenrichting looproute.
 17. Na afloop van de dienst gaan alle aanwezigen op aanwijzing van de stewards weer naar buiten, waarbij ook de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.
 18. Na de dienst is er buiten geen ontmoeting en gaat ieder zijns weegs.
 19. Het bezoekwerk in de gemeente wordt beperkt tot het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels.

Wij vertrouwen op uw medewerking. Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere aanpak.

Maar de evangelie verkondiging gaat door; thuis of in de kerk is het Woord door het gehoor.

N.B.: Voor degenen die de diensten niet kunnen bijwonen blijven uiteraard de audio- en videouitzendingen van de diensten doorgaan.

Protocol kinderoppas

Vanaf zondag 13 september is er weer kinderoppas tijdens de morgendiensten. Vanwege de beperkingen rondom corona is daarvoor het volgende protocol van toepassing:

- Bij binnenkomst in de kerk de handen desinfecteren (zowel de ouders als de kinderen).
- Er is een looproute uitgezet om zo weinig mogelijk mensen elkaar te laten passeren, deze is als volgt:

Kinderen brengen: Je komt binnen via de deur bij de keuken, je gaat er via de andere deur bij de hal weer uit, je loopt via de deur bij vak A naar buiten, buiten de kerk om weer terug naar de hoofdingang om je daar te melden bij de stewards.

Kinderen ophalen: Alleen de persoon die het kind op komt halen loopt binnendoor naar de ingang bij de keuken, haalt het kind op, en gaat door de deur bij vak A naar buiten (dus niet via de hoofdingang).

- Kinderen worden door 1 ouder gebracht.
- Eén ouder en kind tegelijk brengen en halen ( dus niet meer dan één gezin in de oppasruimte )
- De 1,5 meter afstand houden van ouder en oppassers
- Geen kinderen brengen halverwege de dienst
- Kinderen en oppassers worden op een lijst geregistreerd per dienst.

Op deze manier hopen we weer op een veilige manier de kinderoppas te kunnen doen. Bedankt voor uw medewerking.

Protocol zondagschool

Hoewel we als zondagschool weer bij elkaar kunnen komen is het coronavirus de wereld nog niet uit. Daarom worden ook van ons bepaalde maatregelen verlangd. Een uitvoerig protocol kunt u hier downloaden. Het belangrijkste is dat ouders buiten afscheid nemen van hun kinderen, dat kinderen hun eigen psalmboek en/of Bijbel meebrengen, en dat ook zij gebruik maken van het desinfectiemiddel dat voorin de kerk staat. Verder zal de zondagsschoolleiding toezien op goede ventilatie en de reiniging van eventuele materialen die gebruikt worden. Op die manier kunnen we verantwoord samenkomen.

 • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit