• " Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. " Markus 10: 27
  • " Waarom volgt daar: Nedergedaald ter helle?
    Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mijganselijk vertrooste, enz. "
    H.C. Zondag 16: 44

Meer over Agenda

Gemeenteavond

Op 8 mei a.s. zal er een gemeenteavond zijn. Inloop vanaf 19.15 uur, beginnen om 19.45 uur

08 mei2019

Evenals vorig jaar hopen we twee gemeenteavonden te beleggen. De eerste (in het voorjaar) is bedoeld om verslag te doen van de gang van zaken binnen de gemeente zowel in het algemeen als voor wat betreft de financiën. De tweede (in het najaar) heeft een meer bezinnend karakter. Vorig jaar sprak ds. Ten Klooster voor ons over ‘Hervormd-gereformeerd in 2018: waarom en hoe?’ Die avond kunnen er vragen gesteld worden over de lezing, maar het is dan niet de bedoeling dat er andere vragen gesteld worden. Daar is de gemeenteavond in het voorjaar voor bedoeld. En natuurlijk kunt u meer prangende vragen altijd schriftelijk aan de kerkenraad sturen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019