Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Catechisatie

Jeugd

Het onderwijzen van de jongeren van de gemeente is en blijft de eerste verantwoordelijkheid van de ouders. Toen zij hun kinderen ten doop hielden hebben zij beloofd voor zich te nemen, en dat is iets anders dan het voorgenomen hebben, “dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzeide leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen”. De kerk heeft als taak de ouders hierbij te helpen en te ondersteunen.
Deze verantwoordelijke taak tracht de kerk te vervullen door de jongeren te onderwijzen in de leer van het Woord Gods door middel van de belijdenisgeschriften van de kerk, in het bijzonder de Heidelbergse Catechismus. De kerk wil zo ouders helpen om de doopbelofte in te vullen. Van de ouders vragen we hun doopbelofte voor hun rekening te nemen en daarom zoveel mogelijk te zorgen dat hun kinderen dit onderwijs trouw volgen.
De noodzaak van de catechese is Bijbels gefundeerd. Mozes kreeg de opdracht om de woorden van God aan het volk bekend te maken. Voor alle woorden die de Heere schonk gold dat zij ze in het hart moesten dragen (Deut 6: 6). Dat hoort bij het liefhebben van de Heere uw God “met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen (Deut 6: 5)”. Maar die woorden moesten ook de kinderen worden bekendgemaakt. Het volk moest met de kinderen spreken over de woorden die de Heere, als hun God, hen had gegeven. Of ze nu thuis waren, of onderweg, steeds moesten zij met hun kinderen spreken over wie de Heere, hun God, was (Deut 6: 7). De Oud Testamentische kerk onderwees haar kinderen uit het boek des verbonds en zo is dat ook nu nog nodig voor de kerk van het Nieuwe Testament.

De tijden van de catechisaties zijn in het seizoen 2023-2024 op:

Maandagavond 19.00 uur | 13-jarigen door ouderling W. Huijser 

Maandagavond 19.45 uur | 15-jarigen door ouderling W. Huijser

Maandagavond 20.45 uur | 18-jarigen en ouder door ds. A. van Wijk

Dinsdagavond 19.00 uur | 12-jarigen door ds. A. Kos

Dinsdagavond 19.45 uur | 14-jarigen door ds. A. Kos

Dinsdagavond 20.45 uur | 16/17-jarigen door ds. A. Kos

We maken gebruik van de methode "Leren om te leven.

Belijdeniscatechisatie

Belijdenis afleggen van je geloof, voor de Heere en Zijn gemeente, is een hoogtepunt in je leven. Elk jaar wordt daarom de mogelijkheid geboden om belijdenis van je geloof af te leggen. Tijdens de belijdeniscatechese wordt de catechese, die behandeld is op de jongerencatechese, verdiept en verder besproken. Naast kennis overdracht komen in de onderlinge - en persoonlijke gesprekken ook het leven uit het geloof en het christen-zijn in deze wereld aan de orde.
Als je rond de twintig jaar oud bent, behoort het moment in je leven te komen dat je daar een beslissing over neemt. De Bijbel dringt er op aan. Vrijblijvendheid of lauwheid is geen optie. De schrijver van Psalm 95 zegt: ‘Heden, zo gij Zijn stem hoort, verhardt uw hart niet.’ De Heere Jezus in Mattheus 10 vers 32 zegt: ‘Een iegelijk dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.’
Als je de vraag over het wel of doen van belijdenis moeilijk en lastig vindt, is er natuurlijk altijd de mogelijkheid tot een gesprek, om meer helderheid te krijgen.
Eerste bijeenkomst wordt in overleg vast gesteld. Men kan zich hiervoor opgeven bij Ds. A. Kos Tel. 486777

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit