Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Kerkvoogdij

De kerkvoogdij behartigt de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij beheert in praktische zin de financiën en is verantwoordelijk voor een gepaste locatie ten behoeve van de erediensten. Ook is zij verantwoordelijk voor huisvesting van de predikant(en), evenals het onderhoud van de gebouwen, de salarissen en alle andere kosten die in relatie staan tot de erediensten. Om dit alles te kunnen realiseren is de kerkvoogdij vooral afhankelijk van giften, donaties, legaten, schenkingen, collecten en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Maar ook acties die vanuit de gemeente voor dit doel worden georganiseerd zijn noodzakelijk. Zonder inkomen kan de kerkvoogdij immers niet functioneren! Op dit moment  bestaat de kerkvoogdij uit zes leden. Twee daarvan maken ook deel uit van de kerkenraad. Elke vier jaar zijn de kerkvoogdijleden herkiesbaar en kunnen maximaal twaalf jaar zitting hebben in de kerkvoogdij. Een kerkvoogd dient eveneens belijdend lid te zijn van de gemeente en wordt ook door belijdende leden voorgedragen en verkozen. Een ouderlingkerkvoogd wordt in het ambt bevestigd en maakt deel uit van de kerkenraad terwijl een kerkvoogd wordt aangesteld.

Ons bankrekeningnummer is: NL30 ABNA 060.98.36.013 ten name van: Kerkvoogdij Hersteld Hervormd Gemeente Middelharnis.

ANBI

De ANBI gegevens van de Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk zijn hier te downloaden.

De ANBI gegevens van de Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk zijn hier te downloaden.

Ontruimingsplan

In ons kerkgebouw zal bij calamiteiten zoals onwelwording, reanimatie, ontruimingsalarm en NLalert / luchtalarm een protocol gevolgd worden, zoals vastgelegd in het ontruimingsplan.

Tijdens de kerkdiensten zal een aantal EHBO’ers c.q. ontruimers aanwezig zijn die het protocol  kennen. De instructie van deze mensen moet worden opgevolgd. Zij zijn te herkennen aan de gele hesjes met BHV erop, die zij op het moment van een calamiteit zullen dragen. De EHBO’ers zullen alleen de hesjes aantrekken wanneer dit voor de organisatie van hun hulp noodzakelijk is.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit