• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit predikant(en), ouderlingen, ouderlingkerkvoogden en diakenen. Dit college vertegenwoordigt de gemeente.

Predikanten zijn om de beurt één jaar preses van de kerkenraad. Tijdens een vacante periode is dat een door de classis toegewezen consulentpredikant. Kerkenraadsleden zijn belijdend lid van de gemeente. Om tot hun verkiezing te komen krijgen belijdende leden van de gemeente gelegenheid namen in te dienen waaruit de kerkenraad dubbeltallen samenstelt. Vervolgens kiezen belijdende leden uit de dubbeltallen. Kerkenraadsleden worden in het ambt gekozen en zijn elke vier jaar aftredend en herkiesbaar. Zij kunnen maximaal twee keer worden herkozen en dus twaalf jaar aanééngesloten zitting hebben in de raad der kerk. Dit alles geldt niet voor de predikant(en). Zij worden door de kerkenraad beroepen. Als de predikant het beroep aanneemt dan wordt hij voor onbepaalde tijd in dienst gesteld.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de bediening van Gods Woord en de Sacramenten. Tevens biedt zij mogelijkheden voor het volgen van (belijdenis) catechese. Ook heeft zij van Godswege het opzicht over leer en leven van de leden van de gemeente. De kerkenraad dient verder te handelen naar de orde van de kerk en kiest uit haar midden het moderamen en de scriba.

Predikant

Ds. A. Kos
Doetinchemsestraat 18
3241 AA Middelharnis
Tel: 0187-486777
Email: akos@hhgmiddelharnis.nl

Scriba

Dhr. L.W. Driece
Oost Voorgors 87
3241 KD Middelharnis
Tel. 0187-489466
Email: scriba@hhgmiddelharnis.nl

Moderamen

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Momenteel hebben zitting in het moderamen:
- dhr. C.J. van Dam
- dhr. L.W. Driece
- dhr. P.L. Koppenaal

- Ds  . A. Kos
- dhr. P.L. Melissant

Klik hier voor de contactgegevens

Ouderlingen

Het ambt van ouderling (of oudste) dateert al uit het Oude Testament. Het is iemand ‘die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is’. Zij dienen de gemeente naast de dienaren des Woords en hebben het opzicht over de Kerk en regeren haar. ‘(..) Zo is dan het ambt der ouderlingen, met de dienaars des Woords, opzicht te hebben over de gemeente, die hun bevolen is; naarstiglijk toe te zien, of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel; die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen, en te verhoeden dat de Sacramenten ontheiligd worden (..)’, aldus het bevestigingsformulier. Eén van de zaken die uit bovenstaande voortvloeit is het huisbezoek welke ouderlingen vooral in de wintermaanden doen. Dat is beslist geen ‘gezellig’ bezoek maar vooral de uitwerking van de prediking dient centraal te staan. Óók vermaning kan daar zonodig deel vanuit maken. Dat is de ouderling wegens zijn ambt ook verplicht.
De gemeente is in wijken opgedeeld en elke wijk heeft een eigen (wijk)ouderling. Gemeenteleden kunnen zich bij hem vervoegen als daartoe behoefte bestaat. Ten overvloede: uw wijkouderling is niet vanzelfsprekend op de hoogte van het reilen en zeilen in zijn wijk. Hij zal dus (ook) persoonlijk moeten worden geïnformeerd!

Momenteel zijn de ouderlingen:
- dhr. T. Bakker
- dhr. D.C. van Dam
- dhr. J.C. van Dam
- dhr. M. Goedegebuur

- dhr. M.J. Dekkers
- dhr. P.L. Koppenaal
- dhr. E.J. Korteweg

- dhr. A. Lodder

- dhr. C. Rottier

- dhr. F. van Seters
- dhr. J.A. Struik
- dhr. D. in 't Veld

Klik hier voor de contactgegevens

Diakenen

Het ambt van diaken wordt ook wel het ambt der uitdeling genoemd. Zij zijn de dienaren des Woords en de ouderlingen tot een hulp. Samen vormen zij de regering der Kerk. ‘(..) Zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden, die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des Woords te beter mochten volharden (..) en zijn in de gemeente gesteld om de armen en ellendigen te helpen in den nood.’, aldus het bevestigingsformulier. Ook hierbij geldt dat de diaken u alleen van dienst kan zijn als u hem informeert. Dit kan een hele stap zijn en er moet soms veel voor worden overwonnen maar u mag er van verzekerd zijn dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt overigens alle ambten.

Momenteel zijn de diakenen:
- dhr. L.W. Driece
- dhr. P.W.J. Kleinloog
- dhr. P.L. Melissant
- dhr. J.G. Volders
- dhr. G. Wolfert

Klik hier voor de contactgegevens

Ons Bankrekeningnummer is:
Diaconie Middelharnis: NL32 ABNA 041.22.31.360
ten name van: Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis.

Klik hier om de ANBI-gegevens van de diaconie te downloaden

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit