Dagelijks Woord

Meer over Wie zijn wij?

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit predikant(en), ouderlingen, ouderlingkerkvoogden en diakenen. Dit college vertegenwoordigt de gemeente.

De predikant is preses van de kerkenraad. Tijdens een vacante periode is dat een door de classis toegewezen consulentpredikant. Kerkenraadsleden zijn belijdend lid van de gemeente. Om tot hun verkiezing te komen krijgen belijdende leden van de gemeente gelegenheid namen in te dienen waaruit de kerkenraad dubbeltallen samenstelt. Vervolgens kiezen belijdende leden uit de dubbeltallen. Kerkenraadsleden worden in het ambt gekozen en zijn elke vier jaar aftredend en herkiesbaar. Zij kunnen maximaal twee keer worden herkozen en dus twaalf jaar aanééngesloten zitting hebben in de raad der kerk. Dit alles geldt niet voor de predikant(en). Zij worden door de kerkenraad beroepen. Als de predikant het beroep aanneemt dan wordt hij voor onbepaalde tijd in dienst gesteld.

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de bediening van Gods Woord en de Sacramenten. Tevens biedt zij mogelijkheden voor het volgen van (belijdenis) catechese. Ook heeft zij van Godswege het opzicht over leer en leven van de leden van de gemeente. De kerkenraad dient verder te handelen naar de orde van de kerk en kiest uit haar midden het moderamen en de scriba.

Predikant

Ds. A. Kos
Doetinchemsestraat 18
3241 AA Middelharnis
Tel: 0187-486777
Email: akos@hhgmiddelharnis.nl

Scriba

Dhr. M.J. Dekkers 
Joost vd Vondellaan 129
3241 DD Middelharnis
Tel. 0187-701049
Email: scriba@hhgmiddelharnis.nl

Moderamen

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Momenteel hebben zitting in het moderamen:

  • Ds. A. Kos 
  • dhr. M.J. Dekkers 
  • dhr. P.L. Koppenaal
  • dhr. A. Lodder
  • dhr. P.L. Melissant

Klik hier voor de contactgegevens

Ons Bankrekeningnummer is:
Diaconie Middelharnis: NL32 ABNA 041.22.31.360
ten name van: Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis.

Klik hier om de ANBI-gegevens van de diaconie te downloaden

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit