• " k ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. " Johannes 15: 5
  • " O, onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U. " 2 Kronieken 20: 12

Meer over Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De Hersteld Hervormde Gemeente Middelharnis-Sommelsdijk is ontstaan uit de samenvoeging van de HHG Middelharnis en de HHG Sommelsdijk. De gemeente heeft inmiddels een streekfunctie.

De dorpen Middelharnis en Sommelsdijk liggen dicht tegen elkaar aan en hadden elk een eigen hervormde gemeente. Toen op 1 mei 2004 een groot aantal leden en doopleden van beide hervormde gemeenten om principiële redenen besloten om niet toe te treden tot de nieuw gevormde fusiekerk, de Protestantse Kerk in Nederland, namen beide kerkenraden hun verantwoordelijkheid en besloten om  gezamenlijk diensten te beleggen.

De classis van de Hersteld Hervormde Kerk verleende in 2006 toestemming om de HHG Middelharnis en de HHG Sommelsdijk officieel samen te voegen waardoor er vanaf 1 april 2006 sprake is van één gemeente en één kerkenraad.

Onze gemeente maakt deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk.

Beleidsplan

Het beleidsplan geeft de kaders aan waarop de gemeente gestalte wenst te geven aan haar roeping van Godswege.

Op onderdelen zijn deze kaders meer toegespitst op de plaatselijke gemeente dan volgens kerkorde en ordinanties mogelijk is.

Iedere organisatie heeft een doel. Onder het beleid van een organisatie wordt in het algemeen verstaan: de weg waarlangs men dit doel wil bereiken, met inachtneming van de middelen en de mogelijkheden, waarover men beschikt.

Bij beleidsvorming gaat het om het maken van keuzen. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden die er zijn, maar deze mogen, zeker in een kerkelijke gemeente, niet overheersend zijn voor het beleid. Het beleidsplan is niets meer dan een vertolking van de manier waarop de gemeente gestalte wil geven aan haar roeping van Godswege.

Klik hier om het beleidsplan te downloaden

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit