• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Gemeenteleven

Cursus Geestelijke Vorming

Praktische informatie

De cursus vindt 6 maal per winterseizoen plaats op een donderdag en begint om kwart voor acht in de Rehobôthkerk, bij de ingang van Middelharnis/Sommelsdijk: Olympiaweg 44, 3245 DL Sommelsdijk, tel. 0187 – 48 65 95.

Het cursusgeld bedraagt € 15,-- voor de gehele cursus (6 avonden), of € 3,50 per avond, inclusief koffie en excerpt van de lezing. Het bedrag kan eventueel worden overgemaakt op IBAN NL71 INGB 0001 2522 73 t.n.v. Cursus Geestelijke Vorming, p/a Azaleastraat 19, 3245 CB  Sommelsdijk.

Voor nadere inlichtingen kunt U terecht bij Kati Mulder, tel.0187-482443 (’s avonds)

Van harte welkom!

Pr0gamma 2017/2018

21 september Prof. Dr. M.J. Kater: “De prediking van de Hebreeënbrief voor vandaag”

26 oktober Ds. W.A. Zondag: “Bijbelse lessen van professor Agur“

23 november Ds. P. den Ouden: “U dan die gelooft is Hij dierbaar”

11 januari Ds. P.D.J. Buijs: “Crisis in het geloofsleven“

8 februari Ds. A.A.F. van de Weg “de inwonende zonde” 

8 maart Dhr. H. van Groningen: “Omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente”

De Stuurgroep

Het doel van de cursus is om jong en oud toe te rusten voor dogmatische, pastorale en ethische problemen waarvoor men in de hedendaagse maatschappij komt te staan.

Een cursusavond wordt ingeleid door een spreker uit de reformatorische kring. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de spreker.

De stuurgroep van de cursus is samengesteld uit leden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Middelharnis/Sommelsdijk en de Chr. Gereformeerde Kerk uit Middelharnis.

Terugluisteren 2017/2018

8 -03-2018   C.G.V._Dhr. H. van Groningen "Omgaan met verschillen binnen de chistelijke gemeente"

8-02-2018._C.G.V._Ds._A.A.F. v d Weg "de inwonende zonde"

11-01-2018  Ds. P.D.J. Buijs "De onheilig heilige"

23-11-2017 Ds. P.C. den Ouden: "U dan die gelooft is Hij dierbaar"

26-10-2017 Ds. W.A. Zondag Lessen van professor Agur

21-09-2017 Prof. M.J. Kater De prediking van de Hebreenbrief voor vandaag

Terugluisteren 2016/2017

16-03-2017 Ds L.A den Butter Een vreemdeling voor God een vreemdeling voor de wereld

02-02-2017 Ds. J Westerink "Genade brengt mij Thuis"

12-01-2017 Ds. W. Zondag "Hoe brengen we de zondag door met ons gezin"

10-11-16 Evangelist Rasak Avakthi Staphorst "Geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht"

16-10-13 Dr. P.C. Hoek, Sommelsijk "Ben ik in Christus?

De cursussen die niet meer in de rij staan vermeld kunnen ten alle tijden worden opgevraagd bij Dhr. J. v.d. Groef,  tel. 0187-482618. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: