• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

26 jan2020 17:00

Ds. A. Kos

Voorz. Psalm 115: 9
Gebed des Heeren: 1, 2
Psalm 119: 32
Psalm 133: 1, 2, 3
Psalm 101: 2, 6
Gebed des Heeren: 9, 10


2 Petrus 1: 1 – 10


Heid.Cat Zondag 21 v/a 55
Samen één
1. In Christus
2. Vanuit Christus

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit