• " En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. " Romeinen 8: 26 en 27
  • " En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wo " 2 Korinthe 12: 9 en 10

Meer over Kerkdiensten

Morgendienst

Dienst

11 mrt2018 09:30

Ds. A. Kos

Vragen ter overdenking/bespreking

Schriftlezing: Mattheüs 27: 45 – 56    Tekst: Mattheüs 27: 51a 
 
Thema en punten: De toegang is vrij
1. Blokkade    2. Offer    3. Vrijmoedigheid
 
Vragen:
1. (Voor de kinderen): Wat was er volgens Exodus 26: 31 en 2 Kronieken 3: 14 op het voorhangsel te zien? (Zie verder vraag 2).
2. Wat was de boodschap van het voorhangsel? 
3. Het voorhangsel scheurde toen Jezus stierf.
a. Waarom (op dat moment)?
b. Waarom van boven naar beneden? 
4. Wat is (de grond van de) vrijmoedigheid? Wat heeft de Heilige Doop daarmee te maken? 
 

Om verder over na te denken van ds. C.B. Holland

Als ik in Christus gevonden zal worden, is het nodig dat ik uit mijzelf uitga. Nodig dat ik mijzelf de rug toekeer, mijzelf mishaag en verfoei (…). Nodig, dat ik mij afwend van hetgeen ik heb en ben, want het mijne kan mij alleen maar verontrusten. Want hoe dieper u graaft in uzelf, hoe meer gruwelen gij vinden zult. U vindt bij uzelf gebroken bakken, die geen water houden, en nooit iets anders. En dat alles opdat u de Springader (= Bron) van het leven nodig zou hebben.
Als wij daar dan staan voor de rechtvaardige God aangeklaagd en veroordeeld, ach laten we dan van onszelf weglopen en heenlopen tot de verdienste van Christus. Laten wij zeggen: Ik ben een onwaardige en blijf het. Wat! Zal ik nog langer op mij, onwaardige, blijven zien en ondertussen op de weg omkomen? Laat ik liever mijzelf verfoeien, mij van mijzelf afwenden en als een mens vol van melaatsheid wegvluchten tot Christus. 
Zou ik nog langer op mijzelf zien (…)? Houd mij niet langer op. Laat ik het liever wagen tot de Bron van het levens te vluchten en te zeggen: ‘O, dierbare Christus, Gij schuilplaats voor zondaren en armen, breid ook over mij Uw vleugels uit. (…) O, allerbarmhartigste Heiland, ontferm U ook over mij, onwaardige!’ 
Zonder het wegvluchten tot Christus Jezus komen wij niet tot het ‘in Christus zijn’. O, jaag er dan naar om in Christus te worden gevonden. Nu is het nog de tijd der genade. Als de nacht van de dood komt, is alles voorbij. Rust niet, voordat gij in Christus wordt gevonden. 
  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: