• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Nieuws

Bericht m.b.t. coronamaategelen

16 december 2020

Eerder deze week heeft de regering de maatregelen tegen corona fors aangescherpt. We zien met zorg hoe het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zich ontwikkelt, ook op ons eiland. We hebben kennisgenomen van de adviezen die we als gemeente hebben ontvangen. 

Alles overziende is het volgende besloten voor onze gemeente:

  • De kerkdiensten blijven we uitzenden via de gebruikelijke kanalen, maar bij de diensten kunnen maximaal 30 mensen (inclusief kinderen) aanwezig zijn. 
  • De 2e ochtenddienst en de kinderoppas komen weer te vervallen.
  • Catechisatie, clubs en verenigingen worden waar mogelijk digitaal gegeven. Voor een deel werd dat al gedaan. We roepen de leidinggevenden en de gemeente op om met elkaar te zoeken naar andere manieren om in contact te blijven met elkaar, binnen de grenzen van de wettelijke regels.
  • Pastoraat wordt beperkt tot crisispastoraat, huisbezoeken worden uitgesteld.
  • De oliebollenactie van Amedée gaat door met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Genoemde maatregelen gaan per direct in en duren in principe tot en met 19 januari a.s. Voor het einde van deze periode zullen we besluiten over het vervolg.

U begrijpt dat het niet eenvoudig is om deze besluiten te moeten nemen. Maar de situatie is ernstig en vraagt om ingrijpende maatregelen. Toch blijft dat moeilijk, het raakt aan het wezen van de gemeente. Als gemeente zijn we aan elkaar verbonden. Elkaar ontmoeten is daarvoor heel belangrijk. Op dit moment is dat echter nauwelijks meer mogelijk. Dat doet pijn, hoewel we ervan uitgaan dat het tijdelijk zal zijn. We zijn dankbaar voor de wegen die gezocht en gevonden worden om elkaar toch vast te blijven houden. We zien uit naar het moment dat we elkaar ook weer echt kunnen ontmoeten. Daar bidden we ook voor. En laten we bovenal met elkaar verbonden blijven in Hem Die alles stuurt en leidt en niet aan tijd of plaats gebonden is.

Namens kerkenraad en kerkvoogdij,

Het coronateam

 

Dit bericht is bijgesteld op 18-12-2020

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit