Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

NADERE BERICHTGEVING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

17 maart 2020

Een afvaardiging van de kerkvoogdij is samengekomen met het moderamen van de kerkenraad om de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zijn de maatregelen tot nu toe geëvalueerd, evenals de achterliggende zondag. Tevens is besproken of er nog aanvullende maatregelen en/of wijzigingen nodig zijn.

(Te lang om te lezen, of snel teruglezen wat er is besloten? De concrete besluiten staan hieronder aangegeven met een klein puntje ervoor.)

Er is sprake van een noodsituatie, waarbij soms beslissingen nodig zijn, die onder normale omstandigheden niet voorstelbaar zijn. We vragen u daarmee rekening te houden als het gaat om de evaluatie en de concrete besluiten die hierna volgen. Overigens zijn vragen en tips uiteraard van harte welkom!

Het vermelden waard is overigens dat er bij binnenkomst voor de genoemde bijeenkomst een verrassing te wachten stond: een aantal luxe koeken met een kaartje. Op het kaartje stond: ‘Hartelijk bedankt voor het werk dat jullie doen in deze turbulente tijd. Gods wijsheid en zegen toegewenst.’ Daarnaast het volgende gedicht ‘Morgen’ dat aan het einde van dit bericht is opgenomen. Hartverwarmend!

Evaluatie

Kerkdiensten

Terugziende zijn we dankbaar dat de Woordbediening afgelopen zondag doorgang mocht vinden. Er waren nog enkele haperingen, maar er wordt aan gewerkt dat te voorkomen. Er zijn altijd aanloopproblemen en zogenoemde kinderziektes, maar die waren afgelopen zondag zeer beperkt. Dat stemt tot dankbaarheid.

Afgelopen zondag was een groot deel van de kerkenraad aanwezig. Dit leidt echter tot onnodige contacten en in geval van besmetting tot een risico voor alle broeders tegelijkertijd. Omdat dit niet wenselijk is, zal er in het vervolg met een minimale bezetting gewerkt worden: één ouderling en één diaken. Verder zijn dan uiteraard ook de organist en twee kosters aanwezig, alsmede een technicus voor beeld en geluid.

Financieel zijn er nog wel wat overwegingen rondom het meeleven met de dienst. Voor de live-uitzending via kerkdienstgemist.nl moet een klein bedrag per luisteraar betaald worden. Normaal is dit zo’n € 100,- per maand, maar dit kan in deze omstandigheden eenvoudig tien keer zoveel worden. Als u de mogelijkheid heeft om te kiezen, willen we dan ook vragen om de dienst via beelduitzending te volgen. Daaraan zijn geen kosten verbonden.

Verder is er gesproken over de manier waarop de collecten vorm kunnen krijgen. Het gemis aan inkomsten zou immers enorm zijn, wanneer we op dit punt niets zouden doen. Het blijkt overigens dat verschillende mensen hiervoor al een oplossing gevonden hebben via de Scipio-app. Het lijkt echter verstandig hiervoor nog aanvullende mogelijkheden te bieden. Daarom wordt de mogelijkheid onderzocht om na de dienst een QR-code in beeld te laten verschijnen, die u kunt gebruiken om geld over te maken. Voor wie er geen digitale mogelijkheid bestaat, is een bankoverschrijving, of een apart potje wellicht een idee. Er zal per dienst één collecte zijn, die verdeeld wordt tussen kerkvoogdij en diaconie.

Pastoraat/bijeenkomsten in het kerkgebouw

Ook over de invulling van het pastoraat en het gebruik van het kerkgebouw is uitgebreid doorgesproken. Op dit moment ligt alles stil. Tegelijk is er wel zorg nodig. Juist de zorg rondom de (kwetsbare) ouderen, waaronder ook veel zorg leeft. In de Vijgenboom is daar ook al wat over geschreven door hulpdienst ‘Rivkah’. Het lijkt ons goed om naast het praktische ook een weg te zoeken om pastoraal nabij hen te kunnen zijn. Dat laatste geldt uiteraard ook voor onze zieke gemeenteleden.

Concrete besluiten

De navolgende besluiten gelden in ieder geval tot 6 april a.s., mits tussentijdse wijziging noodzakelijk blijkt. Uitgangspunt is dat niet noodzakelijke ontmoetingen geen doorgang zullen vinden. Sociale distantie is nodig en dat houdt in: geen bijeenkomsten meer, ook al komen er minder dan 100 personen samen. 

Kerkdiensten

 • De diensten vinden plaats zoals ze afgelopen zondag hebben plaatsgevonden,

 • Vanuit de kerkenraad zijn er naast de predikant, nog één ouderling en één diaken aanwezig.

 • Het verzoek is om bij voorkeur mee te kijken/luisteren via de beelduitzending, uiteraard als dat voor u mogelijk is.

 • Voor de collecte kunt u de Scipio-app gebruiken. De mogelijkheid wordt onderzocht om aan het einde van de dienst een QR-code te tonen, die voor de collecte kan worden gebruikt.

Bijbellezing

 • De Bijbellezing vindt plaats op de manier zoals de kerkdiensten vorm gegeven worden, met dien verstande dat er niet zal worden gezongen en aanwezigheid van de kerkenraad niet vereist is.

Pastoraat

 • Al het reguliere bezoekwerk blijft achterwege.

 • Het ouderenpastoraat vindt zoveel mogelijk telefonisch plaats, ofwel indien mogelijk via een videoverbinding door middel van bijvoorbeeld WhatsApp.

Bijeenkomsten in het kerkgebouw

 • Er vindt geen enkele bijeenkomst meer plaats in ons kerkgebouw, behoudens de kerkdiensten, Bijbellezing en crisisoverleg.

 • Hierbij is er geen onderscheid tussen bijeenkomsten vanuit onze gemeente en bijeenkomsten die door derden worden georganiseerd.

 • Het winterseizoen kan als beëindig worden beschouwd. Reguliere catechisatie- en club- en JV-avonden, evenals mannen- en vrouwenvereniging zullen dit seizoen niet meer plaatsvinden.

Belijdeniscatechese

 • De belijdeniscatechisatie zal door middel van een videoverbinding plaatsvinden.

Hulp aan elkaar

 • Is er hulp nodig, neem dan contact op met Rivkah (telefoonnummer: 06-44093236).

 • Concreet: denk bijvoorbeeld aan ouderen en/of anderen, die geen boodschappen kunnen en/of durven doen.

Bouw van de units

 • De bouw van de units zal doorgang vinden, aangezien dit een buitenactiviteit is.

Ten slotte

De hiervoor genoemde vergadering zijn we begonnen met Psalm 70. De beginwoorden luiden: ‘Haast U, o God, om mij te verlossen, o HEERE, tot mijn hulp.’ Woorden die wijzen op nood, afhankelijkheid, verootmoediging en toevlucht tot de HEERE. Woorden die in de kerk van de eeuwen dagelijks gebeden worden, onder meer in de kloosters vanaf het vroege christendom: ‘Deus, in adjutorium meum intende; Domine, ad adjuvandum me festina’ (O God, kom mij te hulp, Heere, haast U mij te helpen.) Want ons leven en onze toekomst ligt in Zijn hand. Zoals het gedicht ‘Morgen’ dat verwoordt:

 

Morgen is voor ons verborgen,
Morgen, dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen één,
Kan ook maar één dag of uur
Blikken in Gods raadsbestuur.

Morgen is voor ons verborgen.
Is het vreugd of ongeval?
Ach, wij weten niet met al
Wat de dag van morgen geven,
of wat hij van ons nemen zal.

Morgen is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan
Met Gods weelden overlaan?
Zullen we over Gods hoogten,
Of ook door Zijn diepten gaan.

Morgen is voor ons verborgen.
U en ik, wij weten niet.
Wat de dag van morgen biedt.
Maar Hij, Die ’t heelal omspant.
Houdt ook ‘morgen’in Zijn hand.

Namens kerkenraad en kerkvoogdij,
Ds. A. Kos

N.B.: Kent u mede-gemeenteleden die geen internet of Scipio-app hebben dan doen we een beroep op uw medewerking om hen te informeren over bovenstaande.

 

Voorgaande berichtgeving omtrent corona wordt voor de volledigheid hieronder weergegeven (in omgekeerd chronologische volgorde). Dit kan inmiddels (deels) achterhaald zijn door de actualiteit.

 

13-3-2020:

De ontwikkelingen rondom het coronavirus en de berichtgeving daarover volgen elkaar snel op. In vervolg op het bericht van gisteren, is er vandaag opnieuw nagedacht en onderzocht hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Dit bericht gaat over de kerkdiensten en over de andere bijeenkomsten.

 

Kerkdiensten

In het vorige bericht was er sprake van dat er een kleine 100 mensen per dienst aanwezig zouden kunnen zijn. Nu is inmiddels gebleken dat ook personen op het eiland en ook binnen de gemeente zijn geïnfecteerd met het virus. Verder blijkt het in zo’n korte tijd lastig te zijn om één en ander te regelen, terwijl het zeer goed mogelijk is dat er binnenkort weer nieuwe maatregelen van de overheid komen. Aan de andere kant lijkt het wel te gaan lukken om de diensten via een video stream op internet uit te zenden. Daarom is ten aanzien van komende zondag 15 maart 2020 het volgende besloten:

 • De kerkdiensten worden a.s. zondag uitgezonden op de gebruikelijke tijden: 9.30 uur en 17.00 uur.

 • Bezoekers zijn in die diensten helaas niet welkom.

 • Uitzending vindt plaats via de gebruikelijke kanalen, evenals via een video stream op internet.

 • Over de uitzending via een video stream op internet wordt u nader geïnformeerd via de website en de Scipio-app.

Begin volgende week zal er nader overlegd worden, wat verstandig en haalbaar is voor de andere zondagen in de maand maart. 

Andere bijeenkomsten

Alle bijeenkomsten in het kerkgebouw vanaf heden tot en met woensdag 18 maart a.s. vervallen.

Enkele werkzaamheden rondom het kerkgebouw zullen wel doorgang vinden. Ook dit is een ingrijpende maatregel, maar het is naar ons inzicht nu te onzeker om alles door te laten gaan. In de hiervoor genoemde bijeenkomst van begin volgende week, zal nader besproken en afgewogen worden of dit ook voor de week daarop noodzakelijk is.

Een zeer ingrijpend pakket maatregelen. Laten we bidden om Gods ontferming en genade!

Verhef Gij over ons het licht van Uw aangezicht, o HEERE! 

Psalm 4: 7b

 

12-3-2020: BERICHT OVER DE KERKDIENSTEN NAAR AANLEIDING VAN HET CORONAVIRUS

Zoals bekend, heeft er vandaag een persconferentie plaatsgevonden waarin nadere maatregelen werden aangekondigd rondom het coronavirus.Daarin werd ook gezegd dat er dringend geadviseerd wordt om bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet door te laten gaan. Onze kerkdiensten worden doorgaans bezocht door veel meer personen. Dit betekent dat er vandaag overleg is geweest omtrent het al dan niet laten doorgaan van de diensten. Het is onwerkelijk daarover te moeten nadenken, laat staan daartoe te moeten besluiten. Toch is dat precies wat we hebben moeten doen. Op basis van het dringend advies van de overheid, ondersteund door deskundigen, is besloten dat de kerkdiensten niet doorgaan in de huidige vorm in ieder geval gedurende de maand maart. Dat is een ingrijpend, maar onontkoombaar besluit gezien dit advies van de overheid. Ook in de maatschappij zien we ruime navolging van dit advies, waaronder het laten vervallen van alle contacturen door hogescholen en universiteiten, alsmede het afgelasten van sportwedstrijden etc. Het is naar onze overtuiging onverantwoord de diensten in de huidige vorm te laten doorgaan.

Toch zoeken we wel naar een manier om de diensten op een andere wijze voort te kunnen zetten. Daarbij willen we het volgende doen, met dien verstande dat het onzeker is of we dat voor komende zondag al redden:

 • De betreffende predikant zal een dienst leiden.
 • In die dienst zijn minder dan 100 personen aanwezig, die verspreid over de hele kerkzaal zitten. Die kunnen aan de zijkanten en de hoofdingang de kerk binnenkomen en verlaten, maar houden wel afstand.
 • Daarbij geldt hetgeen ook vanuit de burgerlijke overheid wordt gezegd: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Per dienst zijn mensen welkom volgens een systeem dat uitgaat van achternamen op alfabetische volgorde. Dat zal sowieso gecommuniceerd worden via de website en de app en mogelijk ook telefonisch.
 • Er is tijdens de diensten geen kinderoppas.
 • De dienst wordt in audio uitgezonden.
 • Er wordt gewerkt aan een systeem om de diensten live via YouTube te streamen/uit te zenden. Daarvoor zijn geen grote investeringen nodig.

Nogmaals: het is onwerkelijk en ingrijpend, maar onontkoombaar deze maatregelen te nemen. We bidden om Gods ontferming en genade, als het gaat om de maatregelen, maar ook aangaande de diensten die op deze wijze worden vormgegeven.

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit