Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Pinksterlied

28 april 2023

Maarten Luther, een van de reformatoren uit de kerkgeschiedenis, heeft ons een schat aan liederen overgeleverd. In de eerste plaats mogen we de Heere dankbaar zijn voor het feit dat Hij Luther heeft gebruikt om het Woord weer de plaats te geven die het toekomt. 

Iedereen weet toch hoe Luther heeft geworsteld met zijn persoonlijk heil. Hoe hij door middel van boetedoening, als monnik en kloosterling in zichzelf vrede zocht voor zijn ziel. God brak dit open, het heil was niet in of uit hem, of uit goede werken, maar alleen door het geloof in de Zaligmaker, Die Zijn leven gaf om niet alleen Maarten Luther, maar ook elke in zonde gevallen mens wil redden van de ondergang.

Intussen had Luther, getuige zijn verhalen in het boek ‘Luther onze huisvriend’ (zeer het lezen waard!) een dierbare vrouw en een gezinsleven waarin volop gemusiceerd werd. Zijn memoires over zijn leven zijn hierin beschreven en hij heeft zeker een muzikale bijdrage geleverd in een aantal liederen die hij uit de vroege kerk een reformatorische invulling wilde geven.

Het oude Pinksterlied ‘Veni Creator Spiritus’ is ontstaan in de achtste eeuw. Het betekent ‘Kom Schepper God, U Heilige Geest’. Via Luther is de onderstaande tekst door Jan Willem Schulte Nordholt op schrift gezet. Dit lied willen we op 1e Pinksterdag zingen, alle zeven coupletten. In lijn met de eeuwenoude traditie zingen we de strofen ritmisch. In de komende tijd zullen de organisten tijdens het orgelspel voor en na de dienst hier aandacht aan besteden. Hieronder de tekst van de te zingen verzen, tevens kunt u op de website een meezing bijlage beluisteren.

Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer’.

Uw naam is Trooster. Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefd’ ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Gij zijt door gaven zevenvoud
de vinger van Gods rechterhand,
die 's Vaders woord ons toevertrouwt
zodat het klinkt in ieder land.

Weer van ons 's vijands list en nijd,
en geef ons vreed’ in plaats van haat,
opdat wij volgen waar Gij leidt
en mijden wat de zielen schaadt.

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.

Lof zij de Vader, lof de Heer’
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit