• " Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. " 1 Thessalonicensen 2: 13
  • " Die ook voor ons bidt " Romeinen 8: 34-b

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

10 mei2020 17:00

Ds. T.A. Bakker

Voorzang Psalm 128: 1
Orde van dienst
Votum en groet
Zingen Psalm 135:2
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 78:19
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest en voorbede
Schriftlezing: Jeremia 3:19-4:4 (tekst: Jer. 3:22b)
Zingen Tien Geboden des HEEREN:1, 2, 9
Preek
Zingen Psalm 25:3
Dankgebed
Zingen Psalm 32:3
Zegen

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit