• " En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? " Lukas 2: 49
  • " Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten. " Lukas 16: 25

Meer over Kerkdiensten

Middagdienst

Dienst

19 jan2020 17:00

Ds. A. Kos

Voorz. Psalm 114: 4

Psalm 48: 4

Avondzang: 1, 6

Psalm 126: 1, 2, 3

Psalm 68: 13, 14a (tot en met de regel: ‘Uw volk voortaan verhogen.’)

Psalm 48: 5, 6

1 Petrus 2: 1 – 10

Heid.Cat. Zondag 21 v/a 54

Thema en punten:

De Zoon van God en Zijn Kerk

  1.  Kerkbouw
  2.  Kerkdienst
  3.  Kerkbeheer

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit