• " Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten. " Efeze 5: 14
  • " En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. " Handelingen 7: 60

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging "Matthanja"

 

 

Algemeen

Vrouwenvereniging “Matthanja” heeft als doel: "het geestelijk leven van de leden te versterken d.m.v. gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de belijdenis en de kerkgeschiedenis en/of het praktisch werkzaam zijn in het belang van Gods Koninkrijk”.  We komen bij elkaar om de twee weken op de dinsdag morgen.  Er is dan ook kinderopvang geregeld. 09.30 uur tot 11.30 uur. Inloop met koffie vanaf 9.15uur. Lidmaatschap van de vrouwenvereniging is niet afhankelijk van de leeftijd. Op dit moment zijn er 50 leden in de leeftijd van 21 tot ruim 80 jaar. We behandelen elk seizoen de bijbelstudies uit het boekje van de HHV. De contributie is dit seizoen vastgesteld op € 20,00 en dient contant te worden betaald bij ontvangst van het bijbelstudie boekje.

Bestuur 

Presidente:
Mevr. N.de Waard-Verhoeven
Amalia van Solmsweg 9
3241 XJ Middelharnis
0187-489755
n.dewaard@kliksafe.nl

2e Presidente

Mevr. J. van Rossum-de Bruyne
Kraaijerdijk 35
3248 LC Meilssant
0187-603513
j-vanrossum@hotmail.com

Secretaresse
Mevr. A. Tanis-Tanis
Christiaan de Vrieslaan 43
3241 GC Middelharnis
koan.tanis@solcon.nl

0187-701132

1e Penningmeester
Mevr. G. Kwakernaak-Verheij
Klinkerlandseweg 17
3241 BD Nieuwe-Tonge
0187-652098
info@kwekerijdehalvemaan.nl

Algemeen Adjunct:
Mevr. M. in 't Veld

Lindelaan 6

3241 BK Middelharnis

0187-632033

m.s.int.veld@gmail.com


 

De Bijbelstudies voor het seizoen 2019-2020, De algemene zendbrief van de apostel Jakobus

17 september     Openings ochtend

Bijbelstudie 1    De zegen van de geloofsbeproeving

1 oktober             Vrouwenkring 

Bijbelstudie 2    Horen en doen

15 oktober          Vrouwenkring

Bijbelstudie 3    Geen aanzien des persoons

29  oktober         Hervormings ochtend

12  november     Vrouwenkring

Bijbelstudie 4    Dood geloof

26 november     Vrouwenkring

Bijbelstudie 5    De zonden van de tong

10 december      Vrouwenkring

Bijbelstudie 6   De wijsheid van boven

 

2020

7  januari            Vrouwenkring

Bijbelstudie 7   Wereldsgezinheid

21 januari          Vrouwenkring

Bijbelstudie 8   De onzekeheid des levens                                          

4  februari        Jaarvergadering

18 februari        Vrouwenkring

Bijbelstudie 9   Wee over de onbarmhartige rijken

3  maart            Vrouwenkring

Bijbelstudie 10 Opwekking tot geduld

17 maart           Vrouwenkring

                             Spreek(st)er

31 maart             Vrouwenkring

Bijbelstudie 11  De kracht van het gebed

21 april               Afsluiting

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit