• " Bidt om den vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen. " Psalm 122: 6
  • " En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. " 1 Thessalonicensen 5: 23

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging "Matthanja"

 

 

Algemeen

Vrouwenvereniging “Matthanja” heeft als doel: "het geestelijk leven van de leden te versterken d.m.v. gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de belijdenis en de kerkgeschiedenis en/of het praktisch werkzaam zijn in het belang van Gods Koninkrijk”.  We komen bij elkaar om de twee weken op de dinsdag morgen.  Inloop met koffie vanaf 9.15uur. Lidmaatschap van de vrouwenvereniging is niet afhankelijk van de leeftijd. Op dit moment zijn er 42 leden. We behandelen elk seizoen de bijbelstudies uit het boekje van de HHV. De contributie is dit seizoen vastgesteld op € 15,00 en dient per rekining te worden betaald voor 29 september op reknr: NL37INGB0003018188 tnv. Vr. ver Matthanje.  Het bijbelstudie boekje krijg je op de openings ochtend.

Bestuur 

Presidente:
Mevr. N.de Waard-Verhoeven
Amalia van Solmsweg 9
3241 XJ Middelharnis
0187-489755
n.dewaard@kliksafe.nl

2e Presidente

Mevr. J. van Rossum-de Bruyne
Kraaijerdijk 35
3248 LC Meilssant
0187-603513
j-vanrossum@hotmail.com

Secretaresse
Mevr. A. Tanis-Tanis
Christiaan de Vrieslaan 43
3241 GC Middelharnis
koan.tanis@solcon.nl

0187-701132

1e Penningmeester
Mevr. G. Kwakernaak-Verheij
Klinkerlandseweg 17
3241 BD Nieuwe-Tonge
0187-652098
info@kwekerijdehalvemaan.nl

Algemeen Adjunct:
Mevr. M. in 't Veld

Lindelaan 6

3241 BK Middelharnis

0187-632033

m.s.int.veld@gmail.com


 

De Bijbelstudies voor het seizoen 2021-2022, De Alfa en de Omega

28 september   Openings ochtend

Bijbelstudie 1    Opschrift

12  oktober         Vrouwenkring 

Bijbelstudie 2    Zegengroet aan de zeven gemeenten

26  oktober         Vrouwenkring

Bijbelstudie 3    De boodschap

9  november     Vrouwenkring

Bijbelstudie 4    Christus verschijnt aan Johannes

23  november    Spreker Ds. en mevr. Kos 

 Onderwerp  Huwelijkstoerusting

7  december       Vrouwenkring

Bijbelstudie 5    Brief aan Efeze

 

2022

 

11  januari            Vrouwenkring

Bijbelstudie 6    Brief aan Smyrna

25 januari            Vrouwenkring

Bijbelstudie 7     Brief aan Pérgamum

8  februari            Jaarvergadering

22 februari          Vrouwenkring

Bijbelstudie 8     Brief aan Thyatíra

15  maart                Vrouwenkring

Bijbelstudie 9    Brief aan Sardis

29 maart               Vrouwenkring

Bijbelstudie 10  Brief aan Filadélifa

12 april             Vrouwenkring

Bijbelstudie 11    Brief aan Laodicéa

19 april                  Afsluiting

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit