• " en de Engel des HEEREN stond daarbij. " Zacharia 3: 5b
  • " Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen. " Zacharia 4: 6b

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging "Matthanja"

 

 

Algemeen

Vrouwenvereniging “Matthanja” heeft als doel: "het geestelijk leven van de leden te versterken d.m.v. gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de belijdenis en de kerkgeschiedenis en/of het praktisch werkzaam zijn in het belang van Gods Koninkrijk”.  We komen bij elkaar om de twee weken op de dinsdag morgen.  Inloop met koffie vanaf 9.15uur. Lidmaatschap van de vrouwenvereniging is niet afhankelijk van de leeftijd. Op dit moment zijn er 45 leden in de leeftijd van 21 tot ruim 80 jaar. We behandelen elk seizoen de bijbelstudies uit het boekje van de HHV. De contributie is dit seizoen vastgesteld op € 15,00 en dient per rekining te worden betaald voor 29 september op reknr: NL37INGB0003018188 tnv. Vr. ver Matthanje.  Het bijbelstudie boekje krijg je op de openings ochtend.

Bestuur 

Presidente:
Mevr. N.de Waard-Verhoeven
Amalia van Solmsweg 9
3241 XJ Middelharnis
0187-489755
n.dewaard@kliksafe.nl

2e Presidente

Mevr. J. van Rossum-de Bruyne
Kraaijerdijk 35
3248 LC Meilssant
0187-603513
j-vanrossum@hotmail.com

Secretaresse
Mevr. A. Tanis-Tanis
Christiaan de Vrieslaan 43
3241 GC Middelharnis
koan.tanis@solcon.nl

0187-701132

1e Penningmeester
Mevr. G. Kwakernaak-Verheij
Klinkerlandseweg 17
3241 BD Nieuwe-Tonge
0187-652098
info@kwekerijdehalvemaan.nl

Algemeen Adjunct:
Mevr. M. in 't Veld

Lindelaan 6

3241 BK Middelharnis

0187-632033

m.s.int.veld@gmail.com


 

De Bijbelstudies voor het seizoen 2020-2021, Het leven van David

29 september   Openings ochtend

Bijbelstudie 1    David tot koning gezalfd, en David en Goliath

13  oktober         Vrouwenkring 

Bijbelstudie 2    David, Jonathan en Mefióseth

27  oktober         Vrouwenkring

Bijbelstudie 3    In de spelonk van Adullam

10  november     Vrouwenkring

Bijbelstudie 4    David onziet Sauls leven

24  november     Vrouwenkring

Bijbelstudie 5    Koning David

8  december       Vrouwenkring

Bijbelstudie 6    De ark naar Jeruzalem, en de tempelbouw uitgesteld

 

2021

 

19  januari            Vrouwenkring

Bijbelstudie 7     David en Bathséba

2  februari            Jaarvergadering

16  februari          Vrouwenkring

Bijbelstudie 8    David en Absalom

2  maart                Vrouwenkring

Bijbelstudie 9     Danklied en laatste woorden

16 maart               Vrouwenkring

Bijbelstudie 10   De zonde van de volkstelling en de dorsvloer van Arauna

30 maart               Vrouwenkring

Bijbelstudie 11    David sterft

13 april                  Afsluiting

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit