• " Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest, " Psalm 8: 3-a
  • " Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is, Zaligmaker,genoend? " H.C. Zondag 11 vr. 29 en 30

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging "Matthanja"

 

Terugluisteren lezing J. van Hoorn

Op 24 oktober 2017 hield de vrouwenvereniging een Reformatieochtend. Inleider dhr. J. van Hoorn heeft een referaat uitgesproken, welke hier is terug te luisteren: Lezing van Hoorn.mp3

Algemeen

Vrouwenvereniging “Matthanja” heeft als doel: "het geestelijk leven van de leden te versterken d.m.v. gezamenlijke studie en bespreking van Gods Woord, de belijdenis en de kerkgeschiedenis en/of het praktisch werkzaam zijn in het belang van Gods Koninkrijk”.  We komen bij elkaar om de twee weken op de dinsdag morgen.  Er is dan ook kinderopvang geregeld. 09.30 uur tot 11.30 uur. Inloop met koffie vanaf 9.15uur. Lidmaatschap van de vrouwenvereniging is niet afhankelijk van de leeftijd. Op dit moment zijn er 50 leden in de leeftijd van 21 tot ruim 80 jaar. We behandelen elk seizoen de bijbelstudies uit het boekje van de HHV. De contributie is dit seizoen vastgesteld op € 20,00 en dient contant te worden betaald bij ontvangst van het bijbelstudie boekje.

Bestuur 

Presidente:
Mevr. N.de Waard-Verhoeven
Amalia van Solmsweg 9
3241 XJ Middelharnis
0187-489755
n.dewaard@kliksafe.nl

1e Secretaris
Mevr. J. van Rossum-de Bruyne
Kraaijerdijk 35
3248 LC Meilssant
0187-603513
j-vanrossum@hotmail.com

2e Secretaris
Mevr. A. Tanis-Tanis
Dirk Bosstraat 3
3241 GE Middelharnis
koan.tanis@solcon.nl

1e Penningmeester
Mevr. G. Kwakernaak-Verheij
Klinkerlandseweg 17
3241 BD Nieuwe-Tonge
0187-652098
info@kwekerijdehalvemaan.nl

2e Penningmeester:
Mevr. H. Robijn-Jelier
Klaver 123
3245 XT Sommelsdijk
0187-483975
aarobijn@hetnet.nl

Algemeen Adjunct:
Mevr. C.J. van der Made
Dirk Bosstraat 23
3241 GE Middelharnis
0187-484228
jvandermade@hetnet.nl
 

De Bijbelstudies voor het seizoen 2018-2019 gaan over 'Het leven van Mozes'

18 september     Openings ochtend

Bijbelstudie 1     De geboorte van Mozes, een 'zoon' van Farao's dochter en zijn vlucht naar Midian

2 oktober             Vrouwenkring 

Bijbelstudie 2    Zijn roeping in de woestijn

16 oktober          Vrouwenkring

Bijbelstudie 3    Mozes voor Farao en de plagen van Egypte

30 oktober         Hervormings ochtend

13  november     Vrouwenkring

Bijbelstudie 4    Pascha en de uittocht

27 november     Vrouwenkring

Bijbelstudie 5    Begin van de woestijnreis

11 december      Vrouwenkring

Bijbelstudie 6   Het leiderschap van Mozes betwist

 

2018

8  januari            Vrouwenkring

Bijbelstudie 7   Water uit de rotssteen, overwinning op Amelek en de koperen slang

22 januari          Vrouwenkring

Bijbelstudie 8   Mozes op de berg Sinaï                                           

5   februari        Jaarvergadering

19 februari        Vrouwenkring

Bijbelstudie 9   Het gouden kalf

5  maart            Vrouwenkring

Bijbelstudie 10  Mozes als voorbidder: " Indien Uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons vanhier niet optrekken", Nieuwe stenen tafelen

19 maart           Vrouwenkring

                             Spreek(st)er

2  april              Vrouwenkring

Bijbelstudie 11  Mozes sterft en de verheerlijking op de berg

16  april              Afsluiting

  • © hersteld hervormde kerk 2019