Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2023-2024 van de mannenvereniging “Daniël” deel te nemen.

Wij willen met elkaar Gods woord onderzoeken zoals het omschreven staat in 2 Timotheüs 3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

Wij nodigen u van harte uit dit samen met andere mannen uit de gemeente te doen. Samen de tijd gebruiken om bezig te zijn met het onderzoeken van Gods Woord. Dit jaar behandelen we “Het leven van Petrus”.  Daarbij gebruiken we het bijbelstudieboekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond.

De avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen omstreeks 21.30 uur.  Alle mannen van harte uitgenodigd.

Vergaderdata, onderwerpen en inleiders

Henk van Rossum
(tevens jaarvergadering)

vergaderavonden:

te behandelen ondwerp / Bijbelgedeelte:

inleider:

2-10-2023 Petrus geroepen
Johannes 1
Ds. A. Kos
16-10-2023 Bidstond Israël Nieuwe-Tonge verzamelen bij de kerk om 19:30 uur
30-10-2023 geen mannenvereniging  
6-11-2023 Petrus wandelt op zee
Matthéüs 14
Henk van Rossum
(tevens jaarvergadering)
20-11-2023 Petrus en zijn belijdenis
Matthéüs 16
Reinald Rodenburg
4-12-2023 Petrus en de voetwassing
Johannes 13
Tony 't Mannetje
18-12-2023 Petrus verloochent Jezus
Markus 14
Daan Buijze
8-1-2024 Petrus en de opstanding
Lukas 24
Gerrit Blonk
22-1-2024 Petrus in het ambt hersteld
Johannes 21
Ad Korteweg
5-2-2024 Petrus en Pinksteren
Handelingen 1, 2, 4 en 5
Henk van Rossum
19-2-2024 Petrus en de kreupele man
Handelingen 3
Hans Melaard
4-3-2024 Petrus en Dorkas
Handelingen 9
Jaap de Geus
18-3-2024 Petrus en de heidenen
Handelingen 10 en 11 / Galaten 2
Corné de Geus


We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: dhr. H.J. van Rossum
  • 2e voorzitter: dhr. R. Rodenburg
  • Secretaris: dhr. T. 't Mannetje, Prins Willem-Alexanderstraat 25, 3241 TD Middelharnis, Mobiel: 06-29564054, Telefoon: 0187-487830, Email: tonytmannetje@hetnet.nl
  • Penningmeester: dhr. D.J. Buijze
  • Algemeen adjunct: dhr. J. Melaard
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit