• " En de koning Rehabeam maakte, in plaats van die, koperen schilden; " 2 Kronieken 12: 10 a
  • " En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren; " Zacharia 4: 2

Meer over Gemeenteleven

Mannenvereniging "Daniel"

We  willen u/jou graag  uitnodigen om D.V. aan het vergaderseizoen 2019-2020  van de mannenvereniging “Daniël” deel te nemen.

In het afgelopen jaar hebben we als mannenvereniging meerdere keren gedacht aan de mannen binnen onze gemeente. De vraag is: Waar zijn de mannen? Geen tijd, zegt u. Is dat ook echt zo? Het is soms zo makkelijk gezegd. Bedenk dat de Heere beschikt over de tijd. Hij is het Die ons de tijd nog schenkt. Zo is onze tijd enkel en alleen genadetijd. Laten we daarom deze kostbare tijd gebruiken om Gods woord te onderzoeken zoals het als opdracht omschreven staat in 2 Timotheüs 3:15: En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, hetwelk in Christus Jezus is.

Wij nodigen u van harte uit dit samen met andere mannen uit de gemeente te doen. Samen de tijd gebruiken om bezig te zijn met het onderzoeken van Gods Woord.

Dit jaar wordt de Algemene Zendbrief van de Apostel Jakobus behandelt.  Aan hand van Bijbelstudies die zijn geschreven door predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk wordt deze brief verder uitgediept.

De eerste avond is op maandag 7 oktober. Ds. A. Kos verzorgt deze avond een inleiding over deze zendbrief.  De avond begint om 19.45 uur en eindigt omstreeks 21.30 uur.  Een ieder van harte uitgenodigd.

Vergaderdata, onderwerpen en inleiders

vergaderavonden:

te behandelen bijbelgedeelte:

inleider:

7-10-2019 Algemene inleiding ds. A. Kos
21-10-2019 Jac. 1:1-18 dhr. P. Looij
4-11-2019 Jac. 1:19-27 dhr. H. van Rossum
18-11-2019 Jac. 2:1-13 dhr. M. de Waard
2-12-2019 Jac. 2:14-26 dhr. M. in 't Veld
16-12-2019 Jac. 3:1-12 dhr. D. Buijze
6-1-2020 Jac. 3:13-18 dhr. R. Rodenburg
20-1-2020 Jac. 4:1-12 dhr. J. Korteweg
3-2-2020 Jac. 4:13-17 dhr. J. de Geus
17-2-2020 Jac. 5:1-6 dhr. L. Osseweijer
2-3-2020 Jac. 5:7-12 dhr. M. de Waard
16-3-2020 Jac. 5:13-20 dhr. J. Melaard
30-3-2020 Beeldpresentatie Stichting Friedenstimmme

 

We hopen dat er velen zullen zijn die hun bijbelse kennis willen vermeerderen door deze avonden te bezoeken.

Kolossensen 1 : 10

“Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God”.

Een ieder is van harte welkom.

Het bestuur.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Waarnemend voorzitter: dhr. H.J. van Rossum

Secretaris: dhr. M.de Waard, Halsjuk 21, 3245 DA Sommelsdijk, Tel: 0187-485023, E: riendewaard@hotmail.com

Penningmeester: dhr. D.J. Buijze

Algemeen adjunct: dhr. C.M. in 't Veld

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit